Obchodní podmínky do 2013

Otevírací doba na provozovně / Malkovského 608, Praha 9/

pondělí - pátek 8.00 - 18.00
sobota 9.00 - 12.00

Typy přepravy:

Kurýrní služba po Praze (touto službou nelze posílat motobaterie)

 • 0kg-25kg - 99,- Kč
 • 26kg-50kg - 199,- Kč
 • 51kg-100kg - 299,- Kč
 • 101kg-200kg - 399,- Kč
 • Doběrečné 0,- Kč

PPL

 • 0kg-1,9kg - 149,- Kč
 • 2kg-5,9kg - 189,- Kč
 • 6kg-30kg - 199,- Kč
 • 30kg-45kg - 399,- Kč
 • 45kg-75kg - 490,- Kč
 • 75kg-100kg - 690,- Kč
 • Při vyšších váhových objemech individuelní cena.
 • Doběrečné 50,- Kč

Při osobním odběru a platbě v hotovosti neúčtujeme žádný manipulační poplatek.

Ceny produktů jsou platné výhradně při objednání na našem e-shopu a platbě v hotovosti, nebo dobírkou.

Rezervaci zboží Vám garantujeme po dobu 72 hodin od potvrzení Vaší objednávky. V případě delší doby nám prosím, zdělte termín kdy si Vámi objednané zboží vyzvednete.


Reklamace - postup při reklamaci zboží
Prosíme o zvýšenou pozornost!

Řešení reklamací, postupu při reklamaci věnujte zvýšenou pozornost a pečlivě si pročtětě několik níže uvedených řádků.
Řešení reklamací se tak zrychlí oběma stranám.

Všeobecné ustanovení
Ke každému zboží zakoupenému u firmy ČEKL spol. s r.o. (dále jen prodávající) je přikládán daňový doklad (faktura) a u autobateríi je přikládán daňový doklad (faktura) a zároveň záruční list. Oba tyto doklady je nutné předložit při případné reklamaci. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem přepravního listu. Pokud je zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zákazník zboží převezme.

Záruční podmínky
Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na záručním listu. Tato doba začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu (faktury) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny součástky za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje. Zákazník dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat zákazníkovi veškeré náklady spojené s dopravou. Zboží je zákazníkovi zasláno zpět buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. K odstoupení od smlouvy musí být přiloženy věškeré dodané doklady (např. záruční list u autobaterií) spolu s dodaným zbožím a všemi jeho součástmi (např. přiložené příslušenství).
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Kupující je povinen:

 • Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí od prodávajícího. V případě odesílání zboží, po jeho předání dopravcem na dohodnutém místě.
 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době předání zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době předání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil , resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží.
 • Reklamovat produkty, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích.
 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na dodacím listě. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 • Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím (záručním) listě a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího (záručního) listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.
 • Zboží zasílané k reklamaci musí být čisté, úplné a v originálních obalech. Musí být s kompletní dokumentací, doplňky a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš ČEKL spol. s r.o.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010 do 31.12.2013.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole
 

Kontakt

777 641 207