Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ČEKL spol. s r.o. (dále jen VOP)

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti ČEKL spol. s r.o. od 17. 8. 2018.

Tyto VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti stran kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a to společnost ČEKL spol. s r.o., se sídlem Krausova 605 Praha 9, IČ 40613682, DIČ CZ40613682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. , oddíl C, vložka 3008 (dále jen „prodávající“), a na straně druhé je kující.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávajícím je společnost ČEKL spol. s r.o., se sídlem Krausova 605 Praha 9, IČ 40613682, DIČ CZ40613682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3008.

Kupujícím je spotřebitel a podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Otvírací doba na provozovně Malkovského 608, Praha 9
pondělí – pátek 08:00 – 18:00
sobota 09:00 – 12:00

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Ceny zboží jsou na webu prodávajícího uvedeny bez i včetně DPH. Náklady na dodání zboží se mohou lišit podle zvolené metody a poskytovatele dopravy, způsobu úhrady a osobního odběru.

Typy přepravy:

Více informací o možnostech dopravy naleznete zde.

 • Osobní odběr - při osobním odběru a platbě v hotovosti neúčtujeme žádný manipulační poplatek.

Typy platby:

 • Hotově
  • Při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.
 • Dobírkou
  • Při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.
 • Převodem
  • Převodem na náš účet - zboží Vám bude expedováno po připsání Vaší platby na náš účet.
   (Komerční banka - číslo účtu: 135100287/0100).

Ceny produktů jsou platné výhradně při objednání na e-shopu prodávajícího a platbě v hotovosti, hotově – dobírkou nebo převodem.

Rezervaci zboží prodávající garantuje kupujícímu po dobu 72 hodin od potvrzení Vaší objednávky. V případě delší doby nám jako kupující, prosím, sdělte termín na náš email (TomasCejka@seznam.cz), kdy si Vámi objednané zboží vyzvednete.

III. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetí objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně kupujícímu potvrdí informativním e-mailem na zadaný email. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

 1. kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala zboží (v případě kupní smlouvy)
 2. kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala poslední dodávku zboží (v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť)
 3. kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme poslední položku nebo část zboží (v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí)
 4. kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme první dodávku zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu)
 5. uzavření smlouvy (v ostatních případech)

V předcházejících bodech a. až d. se třetí osobou nerozumí dopravce.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodejce informovat formou jednoznačného prohlášení. Spotřebitel k tomuto účelu může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený níže. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V případě, že spotřebitel takto odstoupil od smlouvy, prodávající mu vrátí peněžní prostředky od něho přijaté (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.
Spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Možnost spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.
Spotřebitel tento formulář odešle na emailovou adresu prodávajícího (TomasCejka@seznam.cz), nebo na adresu provozovny (Malkovského 608, Praha 9, 199 00).
Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy spotřebitel odešle na adresu provozovny (Malkovského 608, Praha 9, 199 00).

IV. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Toto neplatí:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, bez zbytečného odkladu po zjištění vady věci, pozbývá kupující právo odstoupit od smlouvy.

V. Reklamace

Prosíme o zvýšenou pozornost!
Řešení reklamací, postupu při reklamaci věnujte zvýšenou pozornost a pečlivě si pročtěte několik níže uvedených řádků. Řešení reklamací se tak zrychlí oběma stranám.

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládán daňový doklad (faktura) a u autobaterií je přikládán daňový doklad (faktura) a zároveň reklamační list. Oba tyto doklady je nutné předložit při případné reklamaci. Převzetí zboží a souhlas s reklamačními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem přepravního listu. Pokud je zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zákazník zboží převezme.

Zboží na reklamaci dodávejte výhradně na naši provozovnu Malkovského 608, Praha 9, 199 00.

Délka odpovědnosti za vady v měsících je uvedena u každého zboží v reklamačních podmínkách. Tato doba začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu (faktury) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek na reklamaci. Po ukončení reklamace zákazník dostane reklamační protokol, kde bude v případě výměny uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu a je tedy třeba, aby ho kupující pečlivě uschoval.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží doba určená k uplatnění reklamace.
 2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí vhodnému k povaze zakoupeného zboží.
 4. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami nebo porušením péče a údržby o baterii (zde)
 6. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 7. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 8. Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat zákazníkovi veškeré náklady spojené s dopravou. Zboží je zákazníkovi zasláno zpět buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
Reklamaci zboží musí uplatnit a provést kupující. Právo na reklamaci je nepřenositelné.

VI. Kupující je povinen:

 1. Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí od prodávajícího. V případě odesílání zboží, po jeho předání dopravcem na dohodnutém místě.
 2. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době předání zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době předání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 3. Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.
 4. Reklamovat produkty, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích.
 5. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na dodacím listě. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 6. Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím (záručním) listě, a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího (záručního) listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.
 7. Zboží zasílané k reklamaci musí být čisté, úplné a pokud možno v originálních obalech. Musí být s kompletní dokumentací, doplňky a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky.
 8. Kupující při výběru přepravce, kterého použije pro dopravení zakoupeného zboží zpět k prodávajícímu, např. v případě odstoupení od smlouvy nebo reklamace, věnuje zvýšenou pozornost přepravním podmínkám zvoleného přepravce, neboť někteří přepravci neumožňují přepravovat některé druhy zboží, které prodávající prodává. Například dle Poštovních podmínek České pošty, s.p. nesmí být obsahem poštovní zásilky autobaterie, neboť tato spadá do jedné z kategorií zakázaného obsahu zásilek. V případě, že kupující zašle zboží v rozporu s přepravními podmínkami zvoleného dopravce, není prodávající schopen při nedodržení příslušných přepravních podmínek zajistit řádnou přepravu dle speciálních požadavků, které některé druhy zboží vyžadují. Prodávající pak nemůže takto přepravené zboží přijmout např. k reklamaci. Kupující si je vědom, že ponese veškeré náklady na přepravu v souvislosti s výše uvedeným a bude odpovědný za případnou takto způsobenou škodu, která vznikne ať již přepravci nebo prodávajícímu.

VII. Ostatní ustanovení:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ostatní práva a povinnosti v těchto obchodních podmínkách neupravená se řídí příslušnými právními předpisy.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Váš ČEKL spol. s r.o.
Obchodní podmínky jsou platné od 17.8.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Tiskové / Publikační chyby vyhrazeny.